Bizi takip edin
|
EN

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

PRA 434 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Reklamcılık ve Tüketici Kültürü
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PRA 434
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Çevrim içi
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Öğrencilerin, reklamın toplumu nasıl şekillendirdiği ve toplumun tüketici kültürü içerisinde nasıl var olduğu yönündeki farkındalıklarını arttırmak.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Reklam ile ne tür bilgi, fikir ve değerler iletilmektedir sorusunu cevaplayabilecektir.
  • Reklam, televizyon, sinema ve dergilerde nasıl bir rol oynamaktadır sorusunu cevaplayabilecektir.
  • Üreticiler ve perakendeciler nasıl markalı ürünler yaratmakta ve tüketiciler neden bu markalara önem vermektedir sorusunu cevaplayabilecektir.
  • Reklamcılar tüketiciler hakkında ne bilmektedirler sorusunu cevaplayabilecektir.
  • Tüketiciler reklam manipülasyonu altında mıdır; yoksa bağımsız satın alma kararı mı vermektedirler sorusunu cevaplayabilecektir.
  • Tüketici kültürü değerlerini benimsemeden modern dünyada yaşanmak mümkün müdür sorusunu cevaplayablecektir.
  • Tüketiciye sürekli iletilen “Satın aldığınsın! ("You are what you buy?") mesajına karşı durmak mümkün müdür ve toplumda reklamın ve ticari mesajların yer almadığı belirli alanları bozmamalı mıyız sorularını cevaplayabilecektir.
Ders Tanımı Tüketiciler tüketim ürünlerini sadece faydalı oldukları için satın almamaktadırlar. Satın aldığımız tüketim ürünleri kim olduğumuzu, hangi gruplara dahil olduğumuzu ve olmayı arzuladığımızı yüksek sesle söylemektedir. Bu ders, reklamın toplumu ve tüketim kültürünü nasıl şekillendirdiği irdelenmektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş ve beklentiler
2 Tüketici Toplumunun Yükselişi – 1 Cross, Gary. 2000. An AllConsuming Century: Why Commercialism Won in Modern America. New York: Columbia University Press. pp. 145175
3 Tüketici Toplumunun Yükselişi – 2 Gary Cross, An AllConsuming Century, 175206
4 Yeni Zamanlar Gary Cross, An AllConsuming Century, 206232
5 Neoliberalizm Harvey David.2005. A Brief History of Neoliberalism, New York: Oxford University Press. pp.130.
6 Ara Sınav
7 Reklam Leiss, William, Stephen Kline, Sut Jhally, Jackie Botterill. 2004. Social Communication in Advertising: Persons, Products and Images of WellBeing. (3rd Edition). London and New York: Routledge.pp. 332
8 Kapitalizm ve Reklam Williams, Raymond. 2003. Advertising: The Magic System. In The Cultural Studies Reader, ed. S. During. London and New York: Routledge.
9 Reklam ve Geç Modern Tüketici Toplumu, Reklam ve Semiyoloji Advertising and Late Modern Consumer Society, Reading: Leiss, 295332
10 Reklam Ajanslarında Küresellik ve Yerellik Mazzarella, William. 2003. 'Very Bombay ': Contending with the Global in an Indian Advertising Agency. Cultural Anthropology. 18 (1): 3371.
11 Markalama Naomi Klein, 2000. No Logo, Introduction and Chapter 1 (pp. 326). Picador: New York.Goldman, Robert and Stephen Papson. 1998. Nike Culture: The Sign of the Swoosh. London, Thousand Oaks, and New Delhi: Sage Publications. pp.
12 Küresel Ekonomi ve Ulusal Markalar Ogan, C., F. Çiçek, Y. Kaptan. 2008. Reverse glocalization? Marketing a Turkish cola in the shadow of a giantJournal of Arab & Muslim Media Research, Volume 1:1
13 Proje Sunumları
14 Proje Sunumları
15 Proje Teslimi ve Dönem Değerlendirmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı

Okuma Materyalleri: Kitap bölümleri, makaleler, powerpoint sunumları, örnek olaylar ve ödevler

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
1
14
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
15
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
13
13
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Final Sınavı
1
40
40
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına temel oluşturan kuram, kavram, yöntem, araç ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar.

X
2

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında içerik üretmek için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplar ve kullanır.

3

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanır.

4

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına ilişkin sorunlar karşısında analitik düşünme becerilerini kullanır.

X
5

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili konularda ürettiği yaratıcı fikirleri ve bilimsel verilerle desteklenmiş çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak aktarır.

6

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

7

Bölgesel, ulusal, küresel konular ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olarak; bu sorunlara yönelik kamu yararı gözeten ve farkındalık yaratan çözüm önerileri geliştirir.

X
8

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel bilgileri uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

X
9

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanındaki mevzuatı, yenilikleri, değişimleri ve güncel gelişmeleri ve iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını yakından takip ederek edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda yaşam boyu kullanır.

10

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında toplumsal, bilimsel ve profesyonel etik değerleri gözeterek veri toplar, yorumlar ve paylaşır.

11

Bir yabancı dili kullanarak Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.