Bizi takip edin
|
EN

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

PRA 427 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İletişim Kampanyası Tasarımı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PRA 427
Güz
5
2
6
9

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Grup çalışması
Soru & Cevap
Kritik verme
Jüri
Simülasyon
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı İletişimi kampanyası geliştirmek ve yürütmek için gereken stratejik planlama ve yönetim sürecini aktarmak.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bütünleşik pazarlama iletişimi (BPİ) ve kurumsal halkla ilişkilerin iletişim programı içerisindeki rolünü tanımlayabilir.
  • İletişim projesine zemin oluşturacak araştırmayı yapma becerisini gösterebilir.
  • İletişim amaçlarına en uygun iletişim karmasını (reklam, halkla ilişkiler, satış tutundurma, doğrudan pazarlama, kişisel satış) ve bu karmaya uygun taktikleri geliştirebilir.
  • Bir kampanya sürecindeki tüm basamakları (durum ve paydaş analizi, amaç belirleme, hedef kitle belirleme, strateji ve taktiği oluşturma, medya planı, bütçeleme ve ölçme-değerlendirme) planlayabilir.
  • Sektör öncesi deneyim kazandıracak kampanya yaratım sürecinde aktif bir rol alabilir.
Ders Tanımı Bu dersin içeriği iletişim kampanyası geliştirmek ve yürütmek için gerekli olan stratejik planlama ve yönetim sürecine genel bir bakış ve anlayış sağlamak üzere tasarlanmıştır. Kampanya planlama, geliştirme ve uygulama sürecinde dikkate alınması gereken pazarlama, tüketici davranışları, kurum kültürü, medya, pazarlama iletişimi karması gibi kavramlara değinilirken; süreç içerisinde geçen durum ve paydaş analizi, amaç belirleme, hedef kitle tespiti, strateji ve taktiklerin geliştirilmesi, uygulama, ölçme ve değerlendirme şeklindeki tüm kampanya basamakları detaylı olarak incelenmektedir. Dersi alan öğrenci oluşturacağı grup içinde aldığı görev kapsamında bir ‘iletişim kampanyası’nı hazırlayacak ve sunacaktır. Öğrencinin kampanya hazırlama yetkinliğini kazanması temel kampanya beklentileri esasına bağlı olarak oluşturulacak performans kriterlerine göre ölçümlenecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş. Dersin içeriği hakkında bilgilendirme ‘Büyük fikir’e doğru: Fikir bulma egzersizi. Vaka analizi (olumlu, olumsuz ve eksik yönlerin irdelenmesi)
2 Bütünleşik Kampanya Planlaması Adımları: BPİ güncel başlıkların belirlenmesi ve gruplarca paylaşılması Adım 1: Durum Analizi Adım 2: Paydaş ve hedef kitlelerin tanımlanması Adım 3. Amaçların/Hedeflerin belirlenmesi
3 Bütünleşik Kampanya Planlaması Adımları: BPİ güncel başlıkların belirlenmesi ve gruplarca paylaşılması Adım 4: Kampanya Stratejisinin belirlenmesi 5. Kampanya taktiklerinin tasarımı Adım 6: Bütçenin oluşturulması Adım 7: Uygulama. Adım 8: Kampanya değerlendirmesi
4 Küçük Sınav - Dönem projesinin kampanya briefinin paylaşılması & debriefing De-brief hazırlanması
5 Ajans sunumları yapma ve geribildirim alma Debrief (devam) İkincil araştırma içeriğinin belirlenmesi Ajans sunumlarına hazırlık
6 İkincil araştırma sonuçlarının sunumu Birincil araştırma içeriğinin belirlenmesi İkincil araştırma sonuçlarının analizi
7 Kampanya Stratejisinin belirlenmesi ARA SINAV
8 Birincil araştırma sonuçlarının sunumu ve içgörünün belirlenmesi Birincil araştırma bulgularının analizi ve içgörünün belirlenmesi
9 ‘Büyük Fikir’ ve stratejinin sunumu Stratejinin ve ‘büyük fikrin’ belirlenmesi.
10 Büyük fikrin görselleştirilmesi Büyük fikir üzerine kreatif çalışmaların başlaması
11 Kampanya taktiklerinin tasarımı Taktiklerin yazılması. Kreatif çalışmaların devamı
12 Revizyon sonrası taktiklerin sunumları Kreatif çalışmalara devam edilmesi ve çalışmaların değerlendirilmesi
13 Medya planı, bütçe ve değerlendirmeyi içerir şekilde kampanya sunumu Medya seçimi ve medya planlarının detaylandırılması, bütçenin hazırlanması
14 Sunum provaları ve Final Sunumu Jüri sunumlarına hazırlık
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

Ogden J.: Developing a Creative and Innovative Integrated Marketing Communication Plan (1st Ed. Prentice Hall,1998) ISBN: 978-0137783335.

 

Belch M. A. and Belch, G. E.: Advertising and Promotion IMC Perspective, 9th Ed. McGraw Hill, 2011) ISBN: 978-0073404868

 

Parente D. E.: Advertising Campaign Strategy: A Guide to Marketing Communication Plans (5th Edition, Cengage Learning, 2014) ISBN: 978-1133434801.

 

Duncan Tom.: Principles of Advertising and IMC (2nd ed.Boston: McGrawHill/Irwin, 2008) ISBN: 978-0071274623.

 

A.Gregory, Planning and Managing Public Relations Campaigns, 5th edition, (London: Kogan Page, 2020) ISBN: 978-1789663235

 

M. G. Parkinson and D. Ekachai, International and Intercultural Public Relations: A Campaign Case Approach, (Pearson, 2005). 978-0205375202

 

Bu kaynaklar dışında ders içinde dağıtılacak örnek olay uygulamaları, kampanya çözümlemeleri, powerpoint sunumlar yer almaktadır.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
15
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
1
40
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
25
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
5
80
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
4
56
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
4
4
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
18
18
Proje
1
50
50
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
30
30
Final Sınavı
0
    Toplam
270

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına temel oluşturan kuram, kavram, yöntem, araç ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar.

X
2

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında içerik üretmek için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplar ve kullanır.

X
3

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanır.

X
4

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına ilişkin sorunlar karşısında analitik düşünme becerilerini kullanır.

X
5

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili konularda ürettiği yaratıcı fikirleri ve bilimsel verilerle desteklenmiş çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak aktarır.

6

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

X
7

Bölgesel, ulusal, küresel konular ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olarak; bu sorunlara yönelik kamu yararı gözeten ve farkındalık yaratan çözüm önerileri geliştirir.

X
8

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel bilgileri uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

X
9

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanındaki mevzuatı, yenilikleri, değişimleri ve güncel gelişmeleri ve iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını yakından takip ederek edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda yaşam boyu kullanır.

10

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında toplumsal, bilimsel ve profesyonel etik değerleri gözeterek veri toplar, yorumlar ve paylaşır.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.