Bizi takip edin
|
EN

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

PRA 360 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Kültürlerarası İletişim
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PRA 360
Güz/Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Grup çalışması
Olgu / Vaka çalışması
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Öğrencileri, yerel veya uluslar arası anlamda farklı kültürel geçmişe sahip kişiler arasındaki iletişime dair temel kavramlar ve mevcut kuramlar hakkında bilgilendirmektir. Ders kapsamında öğrenciler, kültürel davranışları, iletişim engellerini, kültürel uyum süreçlerini, kültürlerarası iletişim yeterliğini ve örgütsel davranış, yönetim ve liderlik içindeki kültürel farklılıkları anlama imkanı bulacaklardır. Ders bireysel ve global düzeyde kültürlerarası iletişimin içeriğini anlamaya yönelik teorik ve pratik araçlar sunacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kültürlerarası iletişimin temel kavramlarını tanımlayabilecektir.
  • Kültürlerarası iletişimin tarihsel gelişimini açıklayabilecektir.
  • Kültürlerarası farklılaşma ve örgütsel davranış özelliklerini açıklayabilecektir.
  • Kültürlerarası iletişimi etkileyen faktörleri sınıflandırabilecektir.
  • Kültürel uyum yaklaşımlarını açıklayabilecektir.
  • Kültürlerarası iletişim yeterliğini ve unsurlarını tanımlayabilecektir.
  • Kültürlerarası iletişim içinde kültürel zekâ yaklaşımını açıklayabilecektir.
  • Kültürlerarası iletişimde başarı faktörlerini ve bunların global yönetim ve liderlik üzerindeki rolünü açıklayabilecektir.
Ders Tanımı Bu derste kültür ve iletişim arasındaki ilişki, kültürel farklılaşma ve global dünyada bireyler ve örgütler için kültürlerarası iletişimin önemi ele alınmaktadır. Kültürel engeller, önyargı, stereotip konularında tartışmalar yapılacaktır. Ayrıca öğrencilerden ders konuları dahilinde bir makale yazmaları ve dönem sonunda sınıfta sunmaları istenecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Dersin tanıtımı
2 Kültür kavramı, Kültürel kuram, Çokkültürlülük L. A. Samovar, R. E. Porter, E. R. McDaniel (2009). Intercultural Communication A Reader 12th ed. Boston, Mass.: Wadsworth Cengage Learning, ch.1
3 Kimlik ve Aidiyet Stereotip, önyargı, ayrımcılık L. A. Samovar, R. E. Porter, E. R. McDaniel (2009). Intercultural Communication A Reader 12th ed. Boston, Mass.: Wadsworth Cengage Learning, ch.2
4 Kültürlerarası İletişim Disiplininin Tarihsel Gelişimi: “The Silent Language” E. T. Hall (1959) The Silent Language, NY: Doubleday, pp. 23-41.
5 Kültürlerarası Kuramlar: Değerler Yönelimi, Kültürel Boyutlar Hofstede, G., Hofstede J. (2003). Cultures and organizations: software of the mind, London, Profile Books
6 Öğrenci sunumları
7 Kültürlerarası İletişim Süreçleri: Sözlü, Sözsüz ve Görsel İletişim Igor Klyukanov (2020). Principles of Intercultural Communication, 2nd ed. New York: Routledge, ch.3.
8 Ara sınav Ara sınav
9 Kültür şoku, Kültürlerarası duyarlılık ve Uyum Igor Klyukanov (2020). Principles of Intercultural Communication, 2nd ed. New York: Routledge, ch.9.
10 Kültürlerarası Yeterlilik ve Kültürel Zeka Deardorff, D. K. (2006). Identification and assessment of intercultural competence as a student outcome of internationalization. Journal of studies in international education, 10(3), pp. 241-266. Ang, S., Van Dyne, L. (2008). Conceptualization of cultural intelligence: Definition, distinctiveness, and nomological network, Handbook of Cultural Intelligence: Theory, Measurement, and Applications, Ed. Soon Ang ve Linn Van Dyne, NY: M. E. Sharpe, pp. 3–15.
11 Öğrenci sunumları
12 Öğrenci sunumları
13 Öğrenci sunumları
14 Öğrenci sunumları
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

L. A. Samovar, R. E. Porter, E. R. McDaniel (2009). Intercultural Communication A Reader 12th ed. Boston, Mass.: Wadsworth Cengage Learning, ISBN-13: 978-0-495-55418-9

 

Igor Klyukanov (2020). Principles of Intercultural Communication, 2nd ed. New York: Routledge, e-book ISBN 9780429353475

 

Hofstede, G., Hofstede J. (2003). Cultures and organizations: software of the mind, London, Profile Books, ISBN 1-86197-543-0

 

Edward. T. Hall (1959) The Silent Language, NY: Doubleday, pp. 23-41. ISBN 0-313-22277-0

 
Önerilen Okumalar/Materyaller

Edward. T. Hall (1989) Beyond Culture, NY: Anchor Books, ISBN 0-385-12474-0

 

Deardorff, D. K. (2006). Identification and assessment of intercultural competence as a student outcome of internationalization. Journal of studies in international education, 10(3), pp. 241-266.

 

Ang, S., Van Dyne, L. (2008). Conceptualization of cultural intelligence: Definition, distinctiveness, and nomological network, Handbook of Cultural Intelligence: Theory, Measurement, and Applications, Ed. Soon Ang ve Linn Van Dyne, NY: M. E. Sharpe, pp. 3–15.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
30
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
15
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
1
14
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
10
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
8
16
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Final Sınavı
1
22
22
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına temel oluşturan kuram, kavram, yöntem, araç ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar.

2

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında içerik üretmek için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplar ve kullanır.

3

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanır.

4

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına ilişkin sorunlar karşısında analitik düşünme becerilerini kullanır.

5

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili konularda ürettiği yaratıcı fikirleri ve bilimsel verilerle desteklenmiş çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak aktarır.

6

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

7

Bölgesel, ulusal, küresel konular ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olarak; bu sorunlara yönelik kamu yararı gözeten ve farkındalık yaratan çözüm önerileri geliştirir.

8

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel bilgileri uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

X
9

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanındaki mevzuatı, yenilikleri, değişimleri ve güncel gelişmeleri ve iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını yakından takip ederek edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda yaşam boyu kullanır.

10

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında toplumsal, bilimsel ve profesyonel etik değerleri gözeterek veri toplar, yorumlar ve paylaşır.

11

Bir yabancı dili kullanarak Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.