İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

PRA 314 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Pazarlama İletişimi Metrikleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PRA 314
Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Çevrim içi
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Grup çalışması
Soru & Cevap
Kritik verme
Deney / Laboratuvar / Atölye uygulama
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu ders öğrencilere entegre pazarlama iletişimi kampanyası metriklerine ilişkin yetkinlikler kazandırarak, bu metriklerin bir kampanya öncesinde, sırasında ve sonrasında iletişim uzmanları için nasıl faydalı olabileceği konusunda bilgi ve bakış açısı aktarmayı amaçlamaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Başarılı bir iş stratejisi için temel pazarlama iletişimi metriklerinin önemini açıklayabilecektir.
  • Güncel dijital analiz araçlarını yönetebilecektir.
  • Veriye dayalı bir pazarlama iletişimi kampanyasının temel analizini yapabilecektir.
  • Tüketici verilerini paydaşlara rapor edebilecek ve iletebilecektir.
  • Hedef kitle içgörülerini öneri ve çözümlere dönüştürebilecektir.
Ders Tanımı Ders kapsamında öğrencilere çevrimdışı ve dijital iletişim alanındaki temel kampanya metrikleri tanıtılacaktır. Veriye dayalı iletişim faaliyetlerini gözeterek, öğrencilerin gerçek hayat örnekleri aracılığıyla mevcut dijital analiz araçlarıyla etkileşime girmeleri sağlanacaktır. Öğrenciler kampanya ön hazırlığı, kampanya sürecinin yönetilmesi ve değerlendirilmesinde dijital analiz araçlarını kullanarak uygulamalı deneyim kazanacaklardır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin genel tanıtımı
2 Neden ölçmeliyiz? Planlama zekası, SMART hedefler, hesap verebilirlik, şeffaflık Ferris et al. (2006) Chapter 1 Jeffrey et.al (2010) Chapter 1-2
3 Pazarlamayı şekillendiren temel akımlar Kotler et al ( 2017) Chapter 1-2-4
4 Temel performans göstergeleri - I: Marka bilinirliği, Pazar Payı, Hanehalkı Penetrasyonu, Tekrar Satın Alma Oranı, Marka Sadakati ve diğer kullanım, imaj ve tutum Göstergeleri Ferris et al. (2006) Chapter 2 Jeffrey et.al (2010) Chapter 3-4
5 Temel performans göstergeleri – II: Fiyat konumlandırma, pazarlama için bütçeleme, pazarlama yatırımının finansal getirisi, müşteri yaşam boyu değeri Ferris et al. (2006) Chapter 3,10 Jeffrey et.al (2010) Chapter 5-6
6 Geleneksel Pazarlamadan Dijital Pazarlamaya Geçiş: 4A'lardan 5A'lara geçiş Yeni Platformlar ve Omnipresence Yeni pazarlama metrikleri: PAR ve BAR Kotler et al (2017) 5-6
7 Ara Sınav
8 Dijital Pazarlama için Temel Metrikler: Web Sitesi Metrikleri: Trafik / Oturumlar / Kaynak / Yeni vs. Geri Gelen Kullanıcı / Sayfa Görüntüleme / Süre / Çıkış / Hemen Çıkma / Dönüşüm Oranları Sosyal Medya Metrikleri: Gösterimler / Sosyal Erişim ve Katılım E-posta Metrikleri: Kaydolma / Açma / Tıklama Oranları Dijital Pazarlamanın Finansmanı: Tıklama Başına Maliyet / Dönüşüm / Edinme Genel YG Ferris et al. (2006) Chapter 9 Jeffrey et.al (2010) Chapter 7-8
9 Nereden başlamalı: Veriyi toplama ve anlama Sınıf içi çalışma
10 Test / Tekrar Test: Kampanyayı izleme Sınıf içi çalışma
11 Test / Tekrar Test: Kampanyayı izleme Sınıf içi çalışma
12 Kampanya sonuçları: Değerlendirme ve raporlama Sınıf içi çalışma
13 Kampanya sonuçları: Değerlendirme ve raporlama Sınıf içi çalışma
14 Geleneksel ve Dijital Pazarlamayı Birleştirmek Değerlendirme verilerini yeniden düşünme: Neler bir kampanyayı başarılı kılar? Paydaşlara “başarı” nasıl aktarılmalı? Yansıtıcı rapor
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Dersin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

Farris, P. W., Bendle, N. T., Pfeifer, P. E., & Reibstein, D. J. (2006). Marketing metrics: 50+ metrics every executive should master. Pearson Education.

Jeffery, M. (2010). Data-driven marketing: the 15 metrics everyone in marketing should know. John Wiley & Sons.

Kotler,  P., Kartajaya, H. and Setiawan, I. (2017) Marketing 4.0. Moving from Traditional to Digital. John Wiley & Sons.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
2
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
Proje
1
20
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
28
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
2
12
24
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
30
Proje
1
20
20
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
30
30
Final Sınavı
0
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına temel oluşturan kuram, kavram, yöntem, araç ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar.

2

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında içerik üretmek için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplar ve kullanır.

X
3

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanır.

X
4

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına ilişkin sorunlar karşısında analitik düşünme becerilerini kullanır.

X
5

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili konularda ürettiği yaratıcı fikirleri ve bilimsel verilerle desteklenmiş çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak aktarır.

X
6

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

X
7

Bölgesel, ulusal, küresel konular ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olarak; bu sorunlara yönelik kamu yararı gözeten ve farkındalık yaratan çözüm önerileri geliştirir.

8

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel bilgileri uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

X
9

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanındaki mevzuatı, yenilikleri, değişimleri ve güncel gelişmeleri ve iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını yakından takip ederek edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda yaşam boyu kullanır.

10

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında toplumsal, bilimsel ve profesyonel etik değerleri gözeterek veri toplar, yorumlar ve paylaşır.

11

Bir yabancı dili kullanarak Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.