İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

PRA 110 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İkna Edici İletişim
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PRA 110
Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli Çevrim içi
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Grup çalışması
Olgu / Vaka çalışması
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders, ikna edici iletişimin farklı alanlarda nasıl kullanıldığını ilgili modeller ve kuramlar çerçevesinde aktararak, öğrencilerin ikna edici taktikleri nasıl kullanabileceklerini öğrenmelerini amaçlamaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İkna, tutum, algı ve tutum değişimi gibi temel kavramları açıklayabilir.
  • İknanın bileşenlerini açıklayabilir.
  • Teorik çerçeve içinde ikna edici iletişim örnekleri sunabilir.
  • İkna edici iletişim mesajlarını analiz edebilir.
  • Halkla ilişkiler, reklam ve siyasal iletişim gibi farklı alanlarda ikna edici iletişimi tartışabilir.
Ders Tanımı Bu derste, öğrencilere ikna; tutum, algı, retorik gibi kavramlar üzerinden aktarılacaktır. İkna süreçlerini açıklayan kuram ve modeller incelenecek ve öğrencilerin bu teorik yaklaşımların halkla ilişkiler ve reklamcılık alanlarında nasıl uygulandığını kavramaları sağlanacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı
2 İknanın kökleri James Price Dillard, Lijiang Shen, The SAGE Handbook of Persuasion : Developments in Theory and Practice, 2013. Ch.1 Rapp, C. (2011). Aristotle's Rhetoric. Stanford Encyclopedia of Philosophy. (Spring 2010 Edition)
3 Tutumların doğası Hodges, Michelle I. Logan, Corey D., Psychology of Attitudes, Hauppauge, N.Y. : Nova Science Publishers, Inc. 2012. Ch.3
4 Tutumlar ve davranışlar: Sosyal Yargı Kuramı, Gerekçeli Eylem Modeli James Price Dillard, Lijiang Shen, The SAGE Handbook of Persuasion : Developments in Theory and Practice, 2013. Ch.7, ch.8
5 Tutumlar ve tutarlılık: Bilişsel Uyumsuzluk Kuramı, Detaylandırma Olasılığı Modeli James Price Dillard, Lijiang Shen, The SAGE Handbook of Persuasion : Developments in Theory and Practice, 2013. Ch.9
6 Siyasal ikna: İknada “iletişimci” James Price Dillard, Lijiang Shen, The SAGE Handbook of Persuasion : Developments in Theory and Practice, 2013. Ch.16
7 Ara sınav
8 İkna edici mesaj oluşturma: İçerik, yapı, stil James Price Dillard, Lijiang Shen, The SAGE Handbook of Persuasion : Developments in Theory and Practice, 2013. Ch.2
9 Kişilerarası ilişkilerde ikna James Price Dillard, Lijiang Shen, The SAGE Handbook of Persuasion : Developments in Theory and Practice, 2013. Ch.5
10 Pazarlama, Halkla ilişkiler ve Reklacılıkta İkna O’Shaughnessy, N. (2004). Persuasion in advertising, New York: Routledge, pp.165-195. James Price Dillard, Lijiang Shen, The SAGE Handbook of Persuasion : Developments in Theory and Practice, 2013. Ch.12, Ch.19
11 Sağlık kampanyalarında ikna edici stratejiler James Price Dillard, Lijiang Shen, The SAGE Handbook of Persuasion : Developments in Theory and Practice, 2013. Ch. 17
12 İkna ve Etik Fawkes, J. (2007). Public relations models and persuasion ethics: a new approach. Journal of Communication Management.
13 Öğrenci sunumları
14 Öğrenci sunumları
15 Öğrenci sunumları
16 Final sınavı

 

Ders Kitabı

James Price Dillard, Lijiang Shen, The SAGE Handbook of Persuasion : Developments in Theory and Practice, SAGE Publications, Inc. 2013. eBook.

ISBN 9781412983136.

 

John O’Shaughnessy ; Nicholas Jackson O’Shaughnessy, Persuasion in advertising, London ; New York : Routledge, 2004, eBook.

ISBN 9780203350201

 

Hodges, Michelle I.
Logan, Corey D., Psychology of Attitudes, Hauppauge, N.Y. : Nova Science Publishers, Inc. 2012. eBook.

ISBN 9781620811948

Önerilen Okumalar/Materyaller

Aristotle, The art of rhetoric, translated with an introduction and notes by H.C. Lawson-Tancred (2004).

Johnson-Cartee, K. S., & Copeland, G. A. (2003). Strategic political communication: Rethinking social influence, persuasion, and propaganda. Rowman & Littlefield Publishers

Hartley, P. (2002). Interpersonal communication. Routledge.

Rapp, C. (2011). Aristotle's Rhetoric. Stanford Encyclopedia of Philosophy, https://plato.stanford.edu/entries/aristotle-rhetoric/

Seitel, F. P. (2017). Practice of public relations. Pearson Education.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
15
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
10
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
15
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
20
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Final Sınavı
1
40
40
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına temel oluşturan kuram, kavram, yöntem, araç ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar.

X
2

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında içerik üretmek için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplar ve kullanır.

3

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanır.

X
4

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına ilişkin sorunlar karşısında analitik düşünme becerilerini kullanır.

5

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili konularda ürettiği yaratıcı fikirleri ve bilimsel verilerle desteklenmiş çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak aktarır.

6

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

7

Bölgesel, ulusal, küresel konular ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olarak; bu sorunlara yönelik kamu yararı gözeten ve farkındalık yaratan çözüm önerileri geliştirir.

8

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel bilgileri uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

X
9

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanındaki mevzuatı, yenilikleri, değişimleri ve güncel gelişmeleri ve iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını yakından takip ederek edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda yaşam boyu kullanır.

10

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında toplumsal, bilimsel ve profesyonel etik değerleri gözeterek veri toplar, yorumlar ve paylaşır.

11

Bir yabancı dili kullanarak Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.