İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

NMC 456 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Görsel Teori
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
NMC 456
Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Grup çalışması
Soru & Cevap
Kritik verme
Jüri
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders, görsel kültürün interdisipliner alanına teorik bir giriştir. Bu giriş dersi, kültürler arası ve farklı medyalar arası görselliği, interdisipliner bir yaklaşımla inceler. Dersin amacı öğrencilerin geçmiş ve şimdiki görsel dünyaya, uzak ve yakından dikkatli bir şekilde bakmalarını sağlayıp, bu bakışlarını keskinleştirmektir. Böylece öğrenciler medya kültürlerindeki görsellik hakkında teorik bir alt yapıya sahip olacaktır. Dersin ilgilendiği konular her zaman şu soruları sorar: fiziksel görümüzle toplumsal olarak yapılanmış görsellik birbirleriyle nasıl ilişkilendirilebilir, görsel imgeler nasıl üretilir, fonksiyonları nelerdir ve farklı kültürler, tarihler ve anılar içinde onları nasıl tüketiriz, imgeler bir imlem olarak nasıl çalışırlar ve bize ne söylerler?
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Görsel teorideki temel konseptlerin anlayışını oluşturabilecek,
  • Görsel algılamaya yönelik teorik yaklaşımları açıklayabilecek,
  • İmgeleri analiz etme ve üretiminde yardımcı olacak temel grafik elementlerini belirleyip kullanabilecek,
  • Görsel kültürdeki kuramsal tartışmaların yerel, ulusal ve ulusötesi görsel manzaralar arasındaki farklı görsellik alanlarına bakış açısını nasıl sorguladığını tartışabilecek kuramları için çeşitli bileşenleri ve kullanımları hakkında bilgi sahibi olacak,
  • Temsil, reklam, sanat gibi görsel kültüre ilişkin konuların söylemlerini öğrenecek,
  • Günümüz grafik tasarımlarına yönelik hareketler de dahil olmak üzere bazı tarihsel etkileri açıklayabilecek,
  • Gestalt, yapısalcılık, göstergebilim ve bilişsel görsel iletişim kuramları için çeşitli bileşenleri ve kullanımları hakkında bilgi sahibi olacak.
Ders Tanımı Bu ders teori çalışmaları ve onun görsel başvurularından oluşur. Öğrenciler her haftanın okumalarına yönelik bir sunum yapmaktan sorumludurlar. Her hafta, belli bir konu üzerine görsel teorisyenler tarafından oluşturulmuş argümanlar tartışılır ve metne bağlı olan görsel örnekler gösterilir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş Reklam Dünyasına Hoş Geldiniz Görsel İletişime Giriş
2 Görsellerin Dili Nasıl görüyoruz: Duymak, seçmek ve algılamak Neden görüyoruz: Renk, form, derinlik ve hareket Anne Marie Seward Barry, Visual intelligence: perception, image, and manipulation in visual communication. Chapter 2 p69-103
3 Neden görüyoruz: Renk, form, derinlik ve hareket (devam) Algı ve Görsel Sağduyu Duyumsal teoriler: Gestalt, yapısalcılık Anne Marie Seward Barry, Visual intelligence: perception, image, and manipulation in visual communication. p15-69, p 126-138
4 Duyumsal ve algısal teoriler / Duyumsal teoriler: Gestalt, yapısalcılık Anne Marie Seward Barry, Visual intelligence: perception, image, and manipulation in visual communication. p42-68, p254-259
5 Algısal teoriler: Göstergebilim Anne Marie Seward Barry, Visual intelligence: perception, image, and manipulation in visual communication. Chapter 3 p117-126
6 Algısal teoriler: Göstergebilim, bilişsel yaklaşım Anne Marie Seward Barry, Visual intelligence: perception, image, and manipulation in visual communication. Chapter 1 p23-35
7 Ara Sınav
8 Reklam Görselleri: Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Gazetecilikte Görsel İkna Anne Marie Seward Barry, Visual intelligence: perception, image, and manipulation in visual communication. chapter 6 Robin Landa, Advertising by design: creating visual communications with graphic impact. Chapter 9 Group Project proposal Due
9 Siyasi Görseller: Propaganda, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Anne Marie Seward Barry, Visual intelligence: perception, image, and manipulation in visual communication. chapter 7 Robin Landa, Advertising by design: creating visual communications with graphic impact. Chapter 6
10 Görsel mesajı altı perspektif ile nasıl analiz ederiz Robin Landa, Advertising by design: creating visual communications with graphic impact. Chapter 7
11 Görsel mesajda altı perspektifi nasıl analiz ederiz Robin Landa, Advertising by design: creating visual communications with graphic impact. Chapter 8 Group Project Presentations 1
12 Grafik tasarım Philip B. Meggs, A History of Graphic Design. Chapter 2 p 58-71, P86-107 chapter 3 p145-179 Group Project Presentations 2
13 Grafik tasarım Philip B. Meggs, A History of Graphic Design. Chapter 4 Group Project Presentations 3
14 Dersin Gözden Geçirilmesi
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Anne Marie Seward Barry (1997) Visual intelligence: perception, image, and manipulation in visual communication. ISBN 0-7914-3436-2 

 

Robin Landa (2004) Advertising by design: creating visual communications with graphic impact ISBN 0-471-42897-3 

 

Philip B. Meggs (1998), A History of Graphic Design. ISBN 0-471-29198-6 

Önerilen Okumalar/Materyaller

Rudolf Arnheim (2004) Visual Thinking. University of California Press. ISBN-10 : 9780520242265

 

 

Paul Martin Lester(1994) Visual Communications. ISBN: 0-534-63720-5 

 

Steven Heller & Seymour Chwast(1988) Graphic Style. ISBN: 978-1-4197-3236-2 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
2
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
5
Proje
1
10
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
15
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
6
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
2
28
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
2
3
6
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
2
2
Proje
1
16
16
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına temel oluşturan kuram, kavram, yöntem, araç ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar.

2

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında içerik üretmek için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplar ve kullanır.

3

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanır.

4

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına ilişkin sorunlar karşısında analitik düşünme becerilerini kullanır.

5

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili konularda ürettiği yaratıcı fikirleri ve bilimsel verilerle desteklenmiş çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak aktarır.

6

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

7

Bölgesel, ulusal, küresel konular ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olarak; bu sorunlara yönelik kamu yararı gözeten ve farkındalık yaratan çözüm önerileri geliştirir.

8

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel bilgileri uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

9

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanındaki mevzuatı, yenilikleri, değişimleri ve güncel gelişmeleri ve iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını yakından takip ederek edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda yaşam boyu kullanır.

10

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında toplumsal, bilimsel ve profesyonel etik değerleri gözeterek veri toplar, yorumlar ve paylaşır.

11

Bir yabancı dili kullanarak Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.