İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

NMC 104 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İletişim Kuramları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
NMC 104
Güz
2
2
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Dersin kuramsal boyutu öğrencileri, iletişim çalışmaları alanını şekillendiren başlıca kuramlarla tarihsel çerçeveleri içerisinde tanıştırmayı hedefler. Dersin uygulama boyutu, dönem boyunca işlenen iletişim kuramlarının öğrenciler tarafından farklı medya metinlerinin çözümlenmesinde ve içerik üretiminde kullanılmasını hedefler.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kitle iletişim süreçlerindeki gelişmeler ve bu süreçlerin tarihsel konjonktürleri arasındaki ilişkileri tartışabilecek,
  • Temel kitle iletişim modellerini tanımlayabilecek,
  • Temel kitle iletişim kuramlarını ve bu kuramların güçlü ve zayıf yönlerini tanımlayabilecek,
  • Ders kapsamında işlenen iletişim kuramlarını farklı medya metinlerinin analizine uygulayabilecek,
  • Medya metinlerin iletişim alanına ait uygun terminoloji ile analiz, edebilecektir.
Ders Tanımı Ders, son yüzyıl içerisinde geliştirilmiş olan belli başlı medya ve iletişim kuramlarını tanıtmaktadır. Bu teoriler ele alınırken tarihsel bir perspektif izlenmekte ve kuramlar tarihsel sosyo-politik bağlamları içerisinde incelenmektedir. Dersin ilk bölümü ana akım medya ve iletişim kuramlarının tanıtımına ayrılmışken, ikinci yarısında medya ve iletişim çalışmalarında eleştirel yaklaşımlara odaklanılmaktadır. Dersin uygulama kısmında öğrenciler dönem boyunca işlenen iletişim kuram ve modellerini kullanarak farklı medya metinlerinin analizine üretimine uygularlar. Haftada iki saatten oluşan uygulama kısmında belirli haftalar sınıf içi metin analizleri yapılırken bazı haftalar öğrencilerin ürettikleri medya metinlerinin sunum ve kritiğine ayrılır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Kuramlar ve kitle iletişim çalışmaları TBA
3 Kitle Kavramına giriş Mattelart & Mattelart, Theories of Communication, s. 5/11
4 Ampirik yaklaşım Mattelart & Mattelart, Theories of Communication, s. 5/11 Mattelart & Mattelart, s.19/25. P. F. Lazarsfeld and R. K. Merton, Mass Communication, Popular Taste and Organized Social Action
5 Modeller ve Etkiler Mc Quail, Mass Communication Theory, s.68/76 ve 86/94.
6 İletişim aracı olarak medya TBA
7 Vize
8 Markist Medya Kuramı/ Güç, İktidar, Ideoloji Arthur Asa Berger, Marxist Media Analysis, s.32/55.
9 Eleştirel Kuram ve Frankfurt Okulu Mattelart & Mattelart, s.57/68.
10 Medyanın Ekonomi Politiği Mattelart & Mattelart, s.91/107.
11 Kültürel Çalışmalar Mattelart & Mattelart, s.83/90.
12 Postmodernizm ve Medya Çalışmaları TBA
13 Ağ Toplumu Castells, M. (2009) Communication Power. Oxford Unıvers Wiley-Blackwell – s. 19/29 ve 33/38.
14 Dijital Medya Kültürleri Networks, and the Network Society: A Theoretical Blueprint. In Castells, M. (ed.) The Network Society: A Cross- cultural Perspective, pp. 3-18.
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Dersin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı

Mattelart, A.  Mattelart M. (1998) Theories of Communication: A Short Introduction. London, Sage. ISBN: 1446232441, 9781446232446

Önerilen Okumalar/Materyaller

Castells, M. (2009) Communication Power. Oxford Unıvers Wiley- Blackwell. ISBN: 978-0199595693

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
70
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
10
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
2
17
34
Final Sınavı
0
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına temel oluşturan kuram, kavram, yöntem, araç ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar.

X
2

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında içerik üretmek için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplar ve kullanır.

3

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanır.

4

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına ilişkin sorunlar karşısında analitik düşünme becerilerini kullanır.

5

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili konularda ürettiği yaratıcı fikirleri ve bilimsel verilerle desteklenmiş çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak aktarır.

6

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

7

Bölgesel, ulusal, küresel konular ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olarak; bu sorunlara yönelik kamu yararı gözeten ve farkındalık yaratan çözüm önerileri geliştirir.

8

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel bilgileri uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

X
9

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanındaki mevzuatı, yenilikleri, değişimleri ve güncel gelişmeleri ve iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını yakından takip ederek edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda yaşam boyu kullanır.

10

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında toplumsal, bilimsel ve profesyonel etik değerleri gözeterek veri toplar, yorumlar ve paylaşır.

11

Bir yabancı dili kullanarak Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.