İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

BA 320 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Tüketici Davranışları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
BA 320
Güz
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu ders öğrencilerin bireysel tüketiciler hakkında daha derinlemesine bir görüş sahibi olmalarını hedefler. Tüketimin psikolojik, sosyolojik ve kültürel boyutlarına ağırlık vererek, öğrencilerin tüketicilerin iç dünyalarına bakmayı öğrenmelerini sağlar.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • alışveriş öncesi süreçte tüketicileri etkileyen sosyal ve kültürel faktörleri analiz edebilir.
  • tüketimde algılama ve motivasyon süreçlerini tartışabilir.
  • tüketimin kimlikle olan bağlantısını tanımlayabilir.
  • alışveriş sırasında tüketicileri etkileyen faktörleri ve tüketici tutumlarını açıklayabilir.
  • tüketim sürecindeki değişik evreleri ve karar verme sürecini tartışabilir.
  • sosyal sınıf, alt kültür ve kültürün tüketiciler üzerindeki etkilerini tanımlayabilir.
  • pazarlama stratejilerinin tüketici davranışını nasıl etkilediğini tartışabilir.
Ders Tanımı Mikro konulardan makro konulara doğru ilerleyen dersin kapsamında, tüketicinin algılaması, öğrenmesi, motivasyonu, kişilik ve hayat tarzı, tutumları, kimlik tanımlaması, karar mekanizmaları, toplumsal ve kültürel etkileşimleri gibi konular işlenir. Tüketimin alışveriş öncesi, sırası ve sonrası boyutları incelenir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders tanımı ve uygulaması hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi Slyllabus
2 Tüketici Davranışı Prosesi ve Temelleri Solomon, M.R. (2017), Consumer Behavior: Buying, Having, and Being, Global Edition (12e): Pearson Education
3 Algı Solomon, M.R. (2017), Consumer Behavior: Buying, Having, and Being, Global Edition (12e): Pearson Education
4 Öğrenme Solomon, M.R. (2017), Consumer Behavior: Buying, Having, and Being, Global Edition (12e): Pearson Education
5 Motivasyon; Ödev 1 (tarih teyit edilecek) Solomon, M.R. (2017), Consumer Behavior: Buying, Having, and Being, Global Edition (12e): Pearson Education
6 Benlik Solomon, M.R. (2017), Consumer Behavior: Buying, Having, and Being, Global Edition (12e): Pearson Education
7 Tutum ve Tutum Değişimi; Ödev 2 (tarih teyit edilecek) Solomon, M.R. (2017), Consumer Behavior: Buying, Having, and Being, Global Edition (12e): Pearson Education
8 Karar Verme Süreci Solomon, M.R. (2017), Consumer Behavior: Buying, Having, and Being, Global Edition (12e): Pearson Education
9 Satın Alma Davranışı Solomon, M.R. (2017), Consumer Behavior: Buying, Having, and Being, Global Edition (12e): Pearson Education
10 Proje Sunumları Solomon, M.R. (2017), Consumer Behavior: Buying, Having, and Being, Global Edition (12e): Pearson Education
11 Grup Etkileri; Proje Sunumları Solomon, M.R. (2017), Consumer Behavior: Buying, Having, and Being, Global Edition (12e): Pearson Education
12 Gelir ve Sosyal Sınıf; Proje Sunumları Solomon, M.R. (2017), Consumer Behavior: Buying, Having, and Being, Global Edition (12e): Pearson Education
13 Alt Kültürler Solomon, M.R. (2017), Consumer Behavior: Buying, Having, and Being, Global Edition (12e): Pearson Education
14 Kültür Solomon, M.R. (2017), Consumer Behavior: Buying, Having, and Being, Global Edition (12e): Pearson Education
15 Dönemin Değerlendirilmesi -
16 Final Sınav

 

Ders Kitabı

Solomon, M.R. (2017), Consumer Behavior: Buying, Having, and Being, Global Edition (12e): Pearson Education

Önerilen Okumalar/Materyaller
  • Hawkins and Mothersbaugh (2013),Consumer Behavior: Building Marketing Strategy (12e), McGraw Hill
  • Parsons, Maclaran and Chatzidakis (2018), Contemporary Issues in Marketing and Consumer Behavior, Routledge

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
2
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
48
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
2
10
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
25
25
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
171

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına temel oluşturan kuram, kavram, yöntem, araç ve fikirleri eleştirel bir yaklaşımla yorumlar.

X
2

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında içerik üretmek için gerekli verileri bilimsel yöntemlerle toplar ve kullanır.

3

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulama alanında kullanır.

4

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına ilişkin sorunlar karşısında analitik düşünme becerilerini kullanır.

5

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili konularda ürettiği yaratıcı fikirleri ve bilimsel verilerle desteklenmiş çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak aktarır.

6

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve grup üyesi olarak sorumluluk alır.

7

Bölgesel, ulusal, küresel konular ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olarak; bu sorunlara yönelik kamu yararı gözeten ve farkındalık yaratan çözüm önerileri geliştirir.

8

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanını destekleyen diğer disiplinlere ilişkin temel bilgileri uzmanlık alanıyla ilişkilendirir.

X
9

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanındaki mevzuatı, yenilikleri, değişimleri ve güncel gelişmeleri ve iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını yakından takip ederek edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri bireysel ve toplumsal amaçlar doğrultusunda yaşam boyu kullanır.

10

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında toplumsal, bilimsel ve profesyonel etik değerleri gözeterek veri toplar, yorumlar ve paylaşır.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanıyla ilgili bilgi toplar ve meslektaşları ile iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

12

İkinci yabancı dili orta düzeyde kullanır.

13

İnsanlık tarihi boyunca oluşan bilgi birikimini uzmanlık alanıyla ilişkilendirebilir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.