FACULTY OF COMMUNICATION

Department of Public Relations and Advertising

Academic Publications

Published or accepted to be published in journals covered by SCI, SSCI or AHCI

National

 • Sema Misci Kip and Zeynep Aksoy.
  (2021) Türkiye’deki Adölesanların Doğal Reklama Yönelik Etik Algılarının Değerlendirilmesi.
  Ankara Üniversitesi İlef Dergisi , No. Özel Sayı, 179-206,
 • Selin Türkel.
  (2018) Sivil Toplum Kuruluşu İtibarının İnsan Biçimcilik Yaklaşımı ile Ölçümü: Bir Anlamsal Ağ Analizi.
  Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi , No. 31, 77-102,

International

 • Selin Türkel , Ebru Uzunoğlu and Sema Misci Kip.
  (2021) Shared meaning at the intersection of NPO reputation and trust: a personification perspective..
  Corporate Communications: An International Journal , Vol. 26, No. 1, 124-142, ISBN: 1356-3289
 • Zeynep Aksoy , Özden Gökdemir and M. İlgi Şemin.
  (2021) The Role of Community-based Health Practice on the Improvement of Healthcare Students’ Communication, Empathy and Perception of the Elderly: A Qualitative Study at Izmir University of Economics.
  Connectist: Istanbul University Journal Of Communication Sciences , No. 61, 33-51,
 • Selin Türkel , Sema Misci Kip and Feyza Yasdıman.
  (2020) Use of Fear Appeal in Work Safety Messages: An Experimental Study.
  Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi , No. 36, 253-267,
 • Sema Misci Kip , Pınar Umul Ünsal.
  (2020) Exploring Native Advertising in Turkey: Insights from Digital Immigrants and Digital Natives.
  Qualitative Market Research , Vol. Vol. 23, No. No. 3,
 • Dorit Ziemand-Sheiner , Tanya Ryan , Sema Misci Kip and Tamar Lahav.
  (2020) Native advertising credibility perceptions and ethical attitudes: An exploratory study among adolescents in the United States, Turkey and Israel.
  Journal Of Business Research , Vol. Vol. 116, No. Aug 2020, 608-619,
 • Deniz Atik , A. Fuat Firat , Aras Ozgun and Ebru Uzunoglu.
  (2020) Disenchantment with Market Society: Alternative Life Experiences.
  International Journal Of Consumer Studies , Vol. 44, No. 6, 574-585,
 • Nilüfer Geysi , Selin Türkel , Ebru Uzunoğlu.
  (2019) Unveiling corporate values in a crisis-prone world: a cross-cultural study.
  Corporate Communications: An International Journal , ISBN: 1356-3289
 • Nilüfer Geysi , Selin Türkel , Ebru Uzunoğlu.
  (2019) Unveiling corporate values in a crisis-prone world: a cross-cultural study..
  Corporate Communications: An International Journal , ISBN: 1356-3289
 • Ur Golob , Selin Turkel , Luka Kronegger and Ebru Uzunoglu.
  (2018) Uncovering CSR meaning networks: A cross-national comparison of Turkey and Slovenia.
  Public Relations Review , Vol. 44, No. 4, 433-443,
 • Lyndon Way , Y. Gökçen Karanfil , Aytunç Erçifci.
  (2018) ‘See no evil, read no evil’: the failing role of Turkish newspapers in coverage of Turkey’s 2016 coup attempt.
  Critical Discourse Studies ,
 • Zeynep Aksoy.
  (2018) The Idea of Europeanness: Perceptions of Erasmus Students in Turkey and the Netherlands.
  International Journal Of Communication ,
 • Zeynep Aksoy.
  (2018) Sürgünü Yaşatmak: Çerkes Hikayelerinde Kimliğin İnşası.
  Turkish Review Of Communication Studies ,
 • Ebru Uzunoğlu , Selin Türkel , Burcu Yaman Akyar.
  (2017) Engaging consumers through corporate social responsibility messages on social media: An experimental study.
  Public Relations Review , Vol. 43, No. 5, 989-997,
 • Wei-Lin Wang , Edward Carl Malthouse , Bobby Calder and Ebru Uzunoglu.
  (2017) B2B content marketing for professional services: In-person versus digital contacts.
  Industrial Marketing Management , Vol. 81, 160-168, ISBN: https://doi.org/10.1
 • Nuran Erol Işık , Burcu Yaman Akyar.
  (2017) CRIME AND MEDIA: THE WORLD OF REALITY SHOW AS A MORAL FRAME OF REFERENCE.
  Milli Folklor , No. 113, 69-78,
 • Selin Türkel , Ebru Uzunoğlu , Melike Demirbağ Kaplan and Beril Akıncı Vural.
  (2015) A Strategic Approach to Corporate Social Responsibility Communication: Examining the Impact of Brand Familiarity on Consumer Responses.
  Corporate Social Responsibility And Environmental Management , Vol. 23, No. 4, 228-242, ISBN: 1535-3966
 • Ebru Uzunoğlu , Sema Misci Kip.
  (2014) Brand communication through digital influencers: Leveraging blogger engagement.
  International Journal Of Information Management , Vol. 34, No. 5, 592-602,
 • Ebru Uzunoğlu , Sema Misci Kip.
  (2014) Brand Communication through Digital Influencers: Leveraging Blogger Engagement.
  International Journal Of Information Management , Vol. 34, No. 5, 592-602,
 • Ebru Uzunoğlu , Sema Misci Kip.
  (2014) Building Relationships Through Websites: A Content Analysis of Turkish Environmental Nonprofit Organizations.
  Public Relations Review , Vol. 40, No. 1, 113-115, ISBN: 0363-8111

Published or accepted to be published in journals covered by other indexes

National

 • Berkant Yılmaz , Burcu Yaman Akyar .
  (2020) Globalization and the Role of the Media-Political Economy in the Context Factors Advertiser: Transferring Posted in Culture A Study on the ad in Turkey.
  IBAD Sosyal Bilimler Dergisi , No. 6 , 1-19,
 • Zeynep Aksoy.
  (2016) Kültürlerarası İletişim Eğitiminde Öğrencilerin Kültürlerarası Duyarlılık Gelişimi Öz Değerlendirmeleri Üzerine Bir İnceleme.
  Selçuk İletişim , Vol. 9, No. 3,

International

 • Zeynep Aksoy , Ebru Uzunoğlu , Burcu Yaman Akyar.
  (2017) Study Abroad Process from Intercultural Communication Perspective: An Exploratory Study on Erasmus Experience in Turkey.
  Global Media Journal Turkish Edition , Vol. 8, No. 15, 11-34, ISBN: 1309-7601
 • Sema Misçi Kip.
  (2015) Integrated communications in the postmodern era (Book Review).
  Journal Of Marketing Communications , Vol. 21, No. 2, 165-166, ISBN: 1352-7266
 • Ebru Uzunoğlu , Burcu Öksüz.
  (2014) New opportunities in social media for ad-restricted alcohol products: The case of ‘Yeni Rakı’.
  Journal Of Marketing Communications , Vol. 20, 270-290, ISBN: DOI:10.1080/13527266
 • Sema Misci Kip.
  (2013) Türk televizyon izleyicisi kültürel omnivor mu? Türkiye’deki televizyon izleyici yapısı üzerine bir araştırma.
  Global Media Journal Turkish Edition , Vol. 4, No. 7, 156-169,
 • Ebru Uzunoğlu , Ferah Onat.
  (2012) Public relations in a time of turbulence: A study on Turkish PR firms.
  International Journal Of Human Sciences , Vol. 9, No. 1, 769-792, ISBN: 1303-5134
 • Zeynep Aksoy.
  (2012) Uluslararası Göç ve Kültürlerarası İletişim.
  The Journal Of International Social Research , Vol. 5, No. 20, 292-303, ISBN: 1307-9581
 • Ebru Uzunoğlu.
  (2011) Consumer As Advertiser: A Conceptual Perspective.
  Global Media Journal , Vol. 2, No. 3, 138-159, ISBN: 1309-7601
 • Mine Saran , Gül Coşkun , Fulden İnal Zorel and Zeynep Aksoy.
  (2011) Üniversitelerde Sosyal Sorumluluk Bilincinin Geliştirilmesi: Ege Üniveristesi Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Üzerine Bir Araştırma.
  Journal Of Yasar University , Vol. 6, No. 22, 3732-3747,
 • Ayşen Temel , Mehmet Yakın , Sema Misci.
  (2006) Örgütsel Cinsiyetlerin Örgütsel Davranışa Yansıması.
  Celal Bayar Üniversitesi Yönetim Ve Ekonomi Dergisi , Vol. 13, No. 1, 27-38, ISBN: 1302-0064

Published or accepted to be published in refereed journals

National

 • Zeynep Aksoy.
  (2020) KÜLTÜRLERARASI YENİ MEDYA: SOSYAL MEDYANIN KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM ÜZERİNDE ALGILANAN ETKİLERİ.
  Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , Vol. 3, No. 2, 126-144,
 • Selin Türkel.
  (2016) Soma maden kazası sonrasında verilen başsağlığı ilanları: nicel ve nitel bir çalışma.
  Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi , Vol. 3, No. 1, 3-24,
 • Pınar Umul.
  (2011) Game Shows as Ritualization in Spectacle Society: The Case of "Var Mısın Yok Musun".
  T.C. İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Çalışmaları Dergisi , No. 1, 38-60, ISBN: 2146-4162
 • Ebru Uzunoğlu , Burcu Öksüz.
  (2010) Paydaş Yönetimi Bağlamında Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Markalaşmaya Olan Etkisi”, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Marmara İletişim Dergisi, Sayı:17, Temmuz 2010, ss. 162-182..
  Marmara İletişim Dergisi , No. 17, 162-182, ISBN: 1300-4050
 • Ebru Uzunoğlu , Burcu Öksüz.
  (2008) Kurumsal İtibar Riski Yönetimi: Halkla İlişkilerin Rolü.
  Selçuk İletişim , Vol. 5, No. 3, 111-123,
 • Ebru Uzunoğlu.
  (2008) Bütünleşik Pazarlama İletişimi Açısından Tüketiciye Yönelik Satış Tutundurma Faaliyetlerinin Yeri ve Önemi.
  Yeni Düşünceler Dergisi , Vol. 2, No. 1, 167-184, ISBN: 1306-1003
 • Ebru Uzunoğlu.
  (2007) Müşteri Odaklı Pazarlama Anlayışına Göre Değer Yaratma: Bir Model Olarak Değer İletim Sistemi.
  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , Vol. 2, No. 1, 11-29, ISBN: 1306-6730

International

 • Burcu Yaman.
  (2010) CRITIQUES OF ADORNO AND HORKHEIMER ON MODERN SOCIETY: A PESSIMISTIC APPROACH.
  The Online Journal Of Science And Technology , Vol. 1, No. 2, 16-21,
 • Ebru Uzunoğlu , Selin Türkel , Serra Evci.
  (2020) “I am no longer a passive patient”: What are the communication competence expectations from physicians?.
  The 2nd Communication In The Digital Age Symposium / The 2nd Communication In The Digital Age Symposium Abstract Book
  74-75, ISBN: 978-605-81001-1-4
 • Selin Türkel , Sema Misci Kip , Pınar Umul Ünsal.
  (2019) A semantic network analysis of digital immigrants on native advertising: The Turkish context.
  ICORIA 2019 IMC University
 • Zeynep Aksoy.
  (2019) New Media and Intercultural Communication.
  2nd International Conference On Cultural Informatics, Communication & Media Studies / Proceedings
 • Selin Türkel , Farzana Abasova , Ebru Uzunoğlu.
  (2019) Revealing Shared Meaning of Istanbul: A Semantic Network Analysis.
  2nd International Conference On Cultural Informatics, Communication And Media Studies
 • Sema Misci Kip , Selin Türkel , Pınar Umul Ünsal.
  (2019) Free Associations of Digital Immigrants’ Attitudes Toward Native Advertising Content, Publisher, Brand, and Columnist according to Their Nativity Levels Best Working Paper 3rd Place.
  CMC 2019
 • Ebru Uzunoğlu , Selin Türkel , Sema Misci Kip.
  (2019) How Individuals Ascribe Meaning to NPO Reputation and Trust: An Anthropomorhist Perspective.
  26th International Public Relations Research Symposium
 • Selin Türkel , Sema Misci Kip , Pınar Umul Ünsal.
  (2019) A semantic network analysis of digital immigrants on native advertising: The Turkish context .
  ICORIA 2019
 • Selin Türkel , Sema Misci Kip , Serra Evci.
  (2019) Public Engagement Through Storytelling in Social Media: An Experimental Study Best Working Paper 2nd place.
  CMC 2019 / Storytelling Across Platforms: Managing Corporate And Marketing Communications From A Storytelling Perspective
  ISBN: 978-965-7632-25-3
 • Zeynep Aksoy.
  (2019) An Exploratory Study on The Pofıle of Volunteer in Non-Governmental Organisations for Refugees in Turkey.
  Seitar Europa Congress
 • Dorit Ziemand-Sheiner , Ryan Tanya , Sema Misci Kip and Tamar Lahav.
  (2018) The Tendencies of Teens: A cross-cultural look at Generation Z Adolescents and Native Advertising (Sunumu yapılmış bildiri).
  ICA 2018
 • Selin Türkel , Sema Misci Kip , Ebru Uzunoğlu.
  (2018) Seeking Shared Meaning of NPOs’ Reputation in the Post Period of a Social Crisis .
  25 Th International Public Relations Research Symposium BledCom
 • Sema Misci Kip , Pınar Umul Ünsal.
  (2018) Doğal Reklam Nasıl Algılanıyor? İzmir’de Yaşayan Tüketicilere İlişkin Bir Araştırma (Sunumu yapılmış bildiri).
  Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumu 2018
 • Zeynep Aksoy.
  (2018) Doktor Hasta İletişiminde Metaforların İkna Gücü Olarak Kullanımı Üzerine Örnek Olay Çalışması.
  16th International Symposium Communication In The Millennium / Proceedings Of The 16th International Symposium Communication In The Millennium
  540-541, ISBN: 978-605-83703-5-7
 • Pınar Umul Ünsal.
  (2017) Analyzing Native Ads on Turkish News Websites: Implications for Practice and Policy.
  ITICAM 2017 - 4th International Trends And Issues In Communication And Media Conference / International Trends And Issues In Communication And Media Conference Proceedings Book
  418-418, ISBN: 2146-7358
 • Zeynep Aksoy.
  (2017) Çerkes Hikayelerinde Diasporik Kimliğin Kurucu Unsuru Olarak Sürgün Travması.
  II. Uluslararası İletişim, Edebiyat, Müzik Ve Sanat Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar Kongresi / II. Uluslararası İletişim, Edebiyat, Müzik Ve Sanat Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar Kongresi Özet Metin Kitabı
  148-149,
 • Sema Misci Kip , Haluk Mesci.
  (2017) Actual work experience in advertising education: An improvement on student-run ad agency model.
  15th Annual International Conference On Communication And Mass Media
 • Zeynep Aksoy.
  (2017) The Role of Short-term Study Abroad Experience on Intercultural Communication Competence.
  3rd International Conference On Communication And Management, / Abstract Book Of 3rd International Conference On Communication And Management
  ISBN: 978-618-81861-3-2
 • Selin Türkel , Sema Misci Kip , Ebru Uzunoğlu.
  (2017) Seeking social meaning of NPOs reputation in Turkey .
  3rd International Conference On Communication And Management, / Abstract Book Of 3rd International Conference On Communication And Management
 • Sema Misci Kip , Pınar Umul Ünsal.
  (2017) A Theoretical Reflection upon Native Advertising through Uses and Gratifications Approach.
  3rd International Conference On Communication And Management (ICCM2017) / 3rd International Conference On Communication And Management (ICCM2017) Abstract Book
 • Selin Türkel , Sema Misci Kip , Ebru Uzunoğlu.
  (2017) Seeking Social Meaning of NPOs’ Reputation in Turkey.
  Annual Conference On Corporate Communication (CCI 2017)
 • Nuran Erol Işık , Burcu Yaman Akyar.
  (2017) Rethinking Traumatized Lives on Crime Reality Shows in Turkey.
  EGE UNIVERSITY 16TH INTERNATIONAL CULTURAL STUDIES SYMPOSIUM
 • Sema Misci Kip , Pınar Umul Ünsal.
  (2016) Perceptions and attitudes towards native advertising in Turkey: Digital natives vs digital immigrants (Özetler kitabı içerisinde basılmış ve sunumu yapılmış özet).
  2nd International Conference On Communication And Management (ICCM2016) / 2nd International Conference On Communication And Management (ICCM2016) Abstract Book
  43-43,
 • Zeynep Aksoy.
  (2016) Expoloring Intercultural Communication in Expats’ Social Media Groups.
  International Conference On Studies In Humanities And Social Sciences / Proceedings Of International Conference On Studies In Humanities And Social Sciences
  108-116, ISBN: 978-93-84468-54-5
 • Ebru Uzunoğlu , Burcu Yaman Akyar , Pınar Umul Ünsal.
  (2016) A Participatory Approach to City Branding in Digital Era.
  21st Corporate And Marketing Communications Conference 2016
 • Sema Misci Kip , Pınar Umul Ünsal.
  (2016) Exploring digital native advertising in Turkey: Insights from digital natives and immigrants.
  21st Corporate And Marketing Communications Conference 2016
  244-246,
 • Sema Misci Kip , Ebru Uzunoğlu , Pınar Umul Ünsal and Senem Kumova Metin.
  (2016) Tracking trends of digital media in IMC (Özetler kitabı içerisinde basılmış ve sunumu yapılmış özet).
  14th International Symposium Communication In The Millenium
  50-50,
 • Pınar Umul Ünsal.
  (2015) Daily Life Simulations in Post-Industrial Society: An Evaluation of “The Sims FreePlay”.
  International Conference On Communication And Management (ICCM2015) / International Conference On Communication And Management (ICCM2015) Abstract Book
  ISBN: 978-618-81861-0-1
 • Sema Misci Kip , Ebru Uzunoğlu.
  (2015) Re-visiting Two-step Flow Communication Model: Bloggers as Intermediaries.
  20th Corporate And Marketing Communications Conference (CMC) 2015
  301-305,
 • Selin Türkel , Burcu Yaman , Ebru Uzunoğlu.
  (2015) Communicating Corporate Social Performance: A Research on Twitter.
  20th International Conference On Corporate And Marketing Communications / Proceedings Of The 20th International Conference On Corporate And Marketing Communications
  275-278, ISBN: 978-975-8789-55-9
 • Sema Misci Kip , Pınar Umul Ünsal.
  (2015) Seeking Excellence in Social Media Advertising: Case Study of a Higher Education Institution from Turkey.
  20th Corporate And Marketing Communications Conference (CMC) 2015 / 20th International Conference On Corporate And Marketing Communications Proceedings Book
  197-212, ISBN: 978-975-8789-55-9
 • Sema Misci Kip , Ebru Uzunoğlu.
  (2014) Dialogic communication through websites: How Turkish non-profit organizations (NPOs) use Facebook to build relationships? (Kitap içinde basılmış ve sunumu yapılmış uzun özet.).
  19th Corporate And Marketing Communications Conference
  74-77,
 • Ebru Uzunoğlu , Sema Misci Kip.
  (2014) Dialogic Communication through Social Media: How Turkish Non-Profit Organizations (NPOs) Use Facebook to Build Relationships?.
  19th Corporate And Marketing Communications (CMC) Conference / Proceedings Of The 19th International Conference On Corporate And Marketing Communications
 • Sema Misci Kip , Ebru Uzunoğlu , J. Philip Kitchen.
  (2014) Implementing knowledge management for effective communication solutions: An analysis of communication agencies in Turkey (Özetler kitabı içerisinde basılmış ve sunumu yapılmış uzun özet).
  19th Corporate And Marketing Communications Conference
  10-13,
 • Sema Misci Kip , Ebru Uzunoğlu , Philip J. Kitchen.
  (2014) Implementing Knowledge Management for Effective Communication Solutions: An Analysis of Communication Agencies in Turkey.
  19th Corporate And Marketing Communications (CMC) Conference / Proceedings Of The 19th International Conference On Corporate And Marketing Communications
 • Ebru Uzunoğlu , Sema Misci Kip , Burcu Yaman.
  (2013) How Brand Messages Are Disseminated Through Blogger Endorsement: Descriptive Case Studies from Food Sector.
  10th International Symposium Communication In The Millenium
  272-284, ISBN: 978-975-404-927-5
 • Sema Misci Kip , Ebru Uzunoğlu.
  (2013) Fostering interactivity through responsiveness: The case of Turkish environmental non-profit organizations' websites (Sunumu yapılmış bildiri).
  Integrated Communication In Post-Modern Era
 • Selin Türkel.
  (2013) “Kurumsal sosyal sorumluluğa yönelik tüketici algısı: Market örnekleminde betimsel bir araştırma.
  1. Uluslararası Medya Çalışmaları Sempozyumu
  121-133,
 • Sema Misci Kip , Ebru Uzunoğlu.
  (2013) Communicating with publics through blogger engagement in the age of digitalization.(Sunumu yapılmış bildiri).
  EUPRERA Annual Congress
 • Burak Amirak , Pınar Umul , Serçin Sun İpekeşen.
  (2013) Significance of idea in integrated communication: The case of Benetton “Unhate” campaign.
  Integrated Communications In PostModern Era (InComm) 2013
 • Ebru Uzunoğlu , Sema Misci Kip , Burcu Yaman.
  (2012) How brand messages are disseminated through blogger endorsement: Descriptive case studies from food sector. (Best paper) .
  Communication In The Millenium 2012
 • Sema Misci Kip , Ebru Uzunoğlu.
  (2012) Building relationships through websites: A content analysis of Turkish environmental non-profit organizations' websites (Konferansta sunumu yapılmış bildiri).
  EUPRERA Annual Congress
 • Zeynep Aksoy.
  (2012) Kültürlerarası İletişim ve Yönetimde Başarının Anahtarı: Kültürel Zekâ.
  Manas Üniversitesi / II_ International Communication Symposium 'New Communication Technologies And Social Transformation'
  1098-1111,
 • Selin Türkel , Burcu Öksüz.
  (2011) The impact of corporate social responsibility communication on consumer attitudes: Is there an effective way to reach consumers?.
  Lisbon University Institute / Symposium On Ethics And Social Responsibility Research
 • Ebru Uzunoğlu.
  (2010) Can We Accept User Generated Ads in Social Media as a Communication Tool?.
  International Conference On New Media And Interactivity / New Media And Interactivity
  92-99, ISBN: 978-975-400-330-7
 • Pınar Umul.
  (2010) Görsel Toplumda Ritüel Yaratımı Olarak Yarışma Programları: Var mısın Yok musun Örneği.
  Bilkent Üniversitesi İletişim Ve Kültürel Çalışmalar Lisansüstü Öğrenci Konferansı 2010
 • Burcu Yaman.
  (2010) CRITIQUES OF ADORNO AND HORKHEIMER ON MODERN SOCIETY: A PESSIMISTIC APPROACH.
  INTERNATIONAL SCIENCE AND TECHNOLOGY CONFERENCE‐2010 Proceedings Book
  202-206,
 • Burcu Öksüz , Selin Türkel.
  (2009) Can social goals be the youth Ideal? A research on university students’ social entrepreneurship intentions.
  6th International NGO’s Conference
  537-544,
 • Ebru Uzunoğlu , Sema Misci.
  (2009) The Effects of Co-Branding on Consumer Perception.
  4th International Conference On Business, Management And Economics (ICBME) 2008
  25-32, ISBN: 978-975-6339-18-3
 • Ferah Onat , Ebru Uzunoğlu.
  (2009) Çalışanların Ağızdan Ağıza Pazarlamadaki Yeri.
  Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi / MARCOM 2009 Uluslararası Pazarlama İletişimi Sempozyumu
  127-139, ISBN: 978-975-483-810-7
 • Gonca Gunay , Oznur Yurt , Sema Misci.
  (2009) Value Creation through Inventive Templates.
  Ankara University International Conference On Market, Marketing & Entrepreneurship AUMEC 2009
  317-323, ISBN: 978-605-5782-06-1
 • Beril Akıncı Vural , Selin Türkel.
  (2009) The Impact of Corporate Social Responsibility Communication Tools on Consumer Attitudes.
  Social Sciences Research Society (SoSReS) / Second International Conference On Social Sciences
  171-183,
 • Ebru Uzunoğlu , Sema Misci.
  (2008) Value Creation through the Integration of Product Design and Branding.
  International Conference On Value Chain Sustainability
  263-271, ISBN: 978-975-8789-25-2
 • Selin Türkel , Burcu Öksüz.
  (2008) Media Relations and Corporate Web Sites: A Case Study of the Most Admired Companies of Turkey.
  6th International Conference On Communication And Mass Media
 • Ferhat Onat , Ebru Uzunoğlu.
  (2008) Kurumsal İletişimde Örgütün Dışa Açılan Penceresi Konumundaki Yönetici Asistanlarının Duygusal Zeka Gerekliliğinin Değerlendirilmesi.
  II. ULUSLARARASI DUYGUSAL ZEKA VE İLETİŞİM SEMPOZYUMU / MEDYAYI ANLAMAK: DUYGUSAL OKURYAZARLIKTAN MEDYA OKURYAZARLIĞINA
  130-140, ISBN: 978-975-483-784-1
 • Sema Misci , Ebru Uzunoglu.
  (2008) Knowledge management in the field of advertising: How advertising and media agencies manage knowledge?.
  9th European Conference On Knowledge Management
  515-524, ISBN: 978-1-906638-10-8
 • Burak Doğu , Selin Türkel , Burcu Öksüz.
  (2008) News Blogs: A Case Study of News Blogs in Turkey.
  Russian Communication Association / IV International Conference Of Russian Communication Association "Communication Studies Today: At Th
 • Ebru Uzunoğlu , Sema Misci.
  (2008) The effects of co-branding on consumer perception .
  ICBME 2008
 • Ebru Uzunoğlu , Sema Misci.
  (2007) Müşteri Sadakatinde Başarının Anahtarı: Duygusal Zeka Örnek Olay İncelemesi – Garanti Bankası.
  Uluslararası Duygusal Zeka Sempozyumu 2007
  336-347, ISBN: 978-975-483-735-3
 • Ebru Uzunoğlu , Ayşen Temel Eğinli.
  (2007) The Effects of Innovation on Corporate Reputation: Samples of Successful Implementations.
  Yaşar Üniversitesi / Perspectives On Organizational Behavior And Organizational Culture
  249-272, ISBN: 978-975-6339-15-2
 • Damla Yıldırım , Selin Türkel (Metin).
  (2006) Halkla İlişkiler ve Cinsiyet.
  Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi / II. Ulusal Halkla İlişkiler Sempozyumu
  45-50,
 • Sema Misci.
  (2006) Televizyon Programlarının ve Kanallarının Yetişkinler Üzerindeki Etkilerini Saptamaya Yönelik Bir Araştırma Önerisi.
  Radyo Televizyon Yayınları Kamuoyu Araştırmaları Platformu Yaklaşımlar, Eğilimler Ve Sorunlar
  99-104, ISBN: 978-975-6760-33-8
 • Sema Misci.
  (2006) Yeni Medya Kullanımının Organizasyon Yapısına Etkileri .
  Yeni İletişim Ortamları Ve Etkileşim Uluslararası Konferansı
  128-137, ISBN: 975-400-300-9
 • Sema Misci Kip.
  (2004) Medya planlama açısından reklamcılık etiği: Çocuk ürünleri (Sunumu yapılmış ve özeti yazılmış bildiri).
  Ethics In Communication: Culture, Community, Identity
 • Sema Misci Kip , Ebru Uzunoğlu.
  () Dialogic Ccommunication through Facebook: A tool of stakeholder engagement for NPO branding.
  ICORIA 2016
 • Zeynep Aksoy Beta Yayınları.
  (2015) Kültürel Zekâ: Kültürlerarası İletişimde Çağdaş Bir Yaklaşım.
  Author
 • Philip James Kitchen , Ebru Uzunoglu Philip James Kitchen , Ebru Uzunoğlu.
  (2014) Integrated Communications in Postmodern Era.
  Palgrave Macmillan , ISBN: 9781137388537
  Author / Editor
 • Ebru Uzunoğlu , Ferah Onat , Ozlem Asman Alikilic and Sinem Yeygel Çakır .
  (2009) İnternet Çağında Kurumsal İletişim.
  Say Yayınları , ISBN: 9789754688467
  Author
 • Işıl Karpat Aktuğlu , Ayşen Temel , Sema Misci .
  (2007) Temel Kavramlarla Reklam Ajansı Reklamveren İlişkileri.
  Nobel , ISBN: 978-9944-77-151-1
  Author
 • Sema Misci Kip.
  Demet İkiler: Uluslararası Reklamcılık Dünyasını Bir Nefes Gibi Saran Kadın.
  297-327
  Müge Elden , Zöhre Akyol.
  Reklam Ustaları 3.
  (2021), Detay Yayıncılık, ISBN: 9786052544297
 • Zeynep Aksoy.
  Kültürel Zeka Kuramı ve Türkçe Alanyazın Üzerine Betimsel Bir Analiz.
  231-238
  Selin Bitirim Okmeydan , Mine Saran.
  Kültürlerarası İletişim: İletişim Odaklı Güncel Yaklaşımlar.
  (2019), Eğitim Yayınevi,
 • Wei-Lin Wang , Edward Malthouse , Ebru Uzunoglu.
  The Effects of Engaging with Content Marketing on Business Outcomes for B2B Service Providers.
  57-70
  Verolien Cauberghe , Liselot Hudders , Martin Eisend.
  Advances in Advertising Research IX - Power to Consumers.
  (2018), Springer, ISBN: 978-3-658-22680-0
 • Ebru Uzunoğlu , Selin Türkel.
  “Nothing Will Ever Be the Same”: The Borusan Case and the Socio‐Cultural Dynamics of Crisis in Turkey.
  270-286
  Amiso M. George , Kwamena Kwansah‐Aidoo.
  Culture and Crisis Communication: Cases from Nonwestern Perspectives.
  (2017),
 • Ebru Uzunoğlu.
  Haluk Sicimoğlu: Araştırma Departmanından Stratejik Planlamaya Giden Yolculuk.
  425-460
  Müge Elden , Murat Çelik.
  Reklam Ustaları 2.
  (2017), Detay Yayıncılık, ISBN: 9786052323243
 • Burak Amirak.
  Nesteren Davutoğlu: Reklamcılığı Hayat Kadar Büyük Yapan Reklamcı.
  405-424
  Müge Elden , Murat Çelik.
  Reklam Ustaları 2.
  (2017), Detay yayıncılık,
 • Sema Misci Kip.
  Enerjisi hiç bitmeyen bir reklam yazarı: Haluk Mesci.
  343-371
  Müge Elden , Murat Çelik.
  Reklam Ustaları 2 .
  (2017), Detay Yayıncılık,
 • Selin Türkel.
  Kurum Kültürü ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk.
  327-358
  Burcu Öksüz , Z. Beril Akıncı Vural.
  Kurumsal Başarıya Giden Yolda Kurum Kültürü.
  (2016), Nobel,
 • Ebru Uzunoğlu.
  Using Social Media for Participatory City Branding: The Case of @cityofizmir, an Instagram Project.
  94-116
  Ahmet Bayraktar , Can Uslay.
  Global Place Branding Campaigns across Cities, Regions, and Nations.
  (2016), IGI Global, ISBN: 9781522505761
 • Sema Misci Kip.
  Reklam ajanslarında yaratıcı kodlar ve kurum kültürü: Web siteleri üzerinden bir analiz..
  237-262
  Beril Akıncı Vural , Burcu Öksüz.
  Kurumsal Başarıya Giden Yolda Kurum Kültürü.
  (2016), Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık,
 • Selin Türkel , Aysun Akan.
  Corporate Social Responsibility (CSR) Communication: A Turkish Industry Example..
  151-174
  P. Kitchen.
  Integrated Communications in the Postmodern Era.
  (2015), Palgrave Macmillan, ISBN: 9781137388537
 • Selin Türkel , Ebru Uzunoğlu.
  Fostering Social Networks for Corporate Social Responsibility Communication: An Exploratory Study on Twitter.
  Corina Buzoianu , Hasan Arslan , Mehmet Ali İçbay.
  Contextual Approaches in Communication.
  (2015), Bern: Peter Lang, ISBN: 978-3-631-66609-8
 • Ebru Uzunoğlu , Burcu Öksüz , Merve Genç.
  Changing Power Perceptions: Public Relations Practitioners and Social Media.
  Banu Akdenizli.
  Digital Transformations in Turkey, Current Perspectives in Communication Studies.
  (2015), Lexington Books, ISBN: 978-0-7391-9118-7
 • Pınar Umul Ünsal , Burcu Yaman , Burak Amirak and Serçin Sun İpekşen.
  Rethinking the Role of The Idea in Integrated Communications..
  237-264
  Philip J. Kitchen , Ebru Uzunoğlu.
  Integrated Communications in the Postmodern Era.
  (2014), Palgrave Macmillan, ISBN: 9781137388537
 • Sema Misci Kip , Ebru Uzunoğlu.
  Fostering interactivity through responsiveness: The case of Turkish environmental non-profit organizations' websites..
  175-195
  Philip J. Kitchen , Ebru Uzunoğlu.
  Integrated Communications in the Postmodern Era.
  (2014), Palgrave Macmillan, ISBN: 9781137388537
 • Pınar Umul Ünsal , Burcu Yaman , Burak Amirak and Serçin Sun İpekeşen.
  Rethinking the Role of 'The Idea' in Integrated Communications.
  237-264
  Philip J. Kitchen , Ebru Uzunoğlu.
  Integrated Communications in the Postmodern Era.
  (2014), Palgrave Macmillan, ISBN: 9781137388537
 • Burak Amirak , Nevzat İnan.
  Vance Packard: Bilinçaltı Reklamcılığın Keşfi (Mi?).
  153-174
  Müge Elden , Uğur Bakır.
  Reklam Ustaları - 1.
  (2014), Detay Anatolia Akademik Yayıncılık Ltd. Şti., ISBN: 978-605-4940-60-8
 • Zeynep Aksoy.
  Postmodernite ve Bütünleşik Pazarlama İletişimi: Parçalanmak mı Bütünleşmek mi?.
  241-254
  Eylin Babacan.
  Stratejik Pazarlama İletişimi: Temel Kavramlar.
  (2011), Gama Basım Yayın,
 • Ebru Uzunoğlu.
  İnternet Reklamcılığında Yeni Bir Yaklaşım: Kullanıcıların Ürettiği Reklamlar (KÜR).
  211-250
  Sinem Yeygel Çakır.
  Teknolojinin Pazarlama İletişimine Etkileri.
  (2010), Nobel Yayınları, ISBN: 978-605-393-323-4
 • Sema Misci.
  Dijital Platform ve İletişim.
  Z Beril Akıncı Vural.
  Bilgi İletişim Teknolojileri ve Örgütsel Yaşam.
  (2006), Ege Üniversitesi Yayınları, ISBN: 9754837066

NEWS |ALL NEWS

Izmir University of Economics
is an establishment of
izto logo
Izmir Chamber of Commerce Health and Education Foundation.
ieu logo

Sakarya Street No:156
35330 Balçova - İzmir / Turkey

kampus izmir

Follow Us

İEU © All rights reserved.